Calculus 12© | Licencna izjava

SAGLASNOST KORISNIKA O USLOVIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA

VAŽNA NAPOMENA: PROČITAJTE PAŽLJIVO OVAJ TEKST! UPOTREBOM BILO KOJEG DELA SOFTVERA AUTOMATSKI PRIHVATATE SVE USLOVE KOJI SU NAVEDENI U OVOM DOKUMENTU! UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA NAVEDENIM USLOVIMA NEMOJTE INSTALIRATI SOFTVER NITI KORISTITI BILO KOJI NJEGOV DEO!

1. Definicije
Pod softverom se podrazumeva sadržaj svih datoteka koje se nalaze na instalacionom disku i datoteka na računaru korisnika kreiranih tokom instalacije i izvršavanja programa. Pojam datoteka obuhvata datoteke izvršnog i izvornog koda programa, dokumente, digitalne slike i zvučne zapise i sve ostale oblike digitalnih informacija u okviru ovog softvera.
Pod korišćenjem softvera podrazumeva se svako pristupanje datotekama, instalacija, izvršavanje programa, presnimavanje, kopiranje ili bilo kakav drugi postupak kojim se ostvaruje korist od ovog softvera.

2. Licenca za korišćenje softvera
2.1. Proizvođač Vam daje neekskluzivno pravo na korišćenje softvera prema uslovima navedenim u ugovoru o kupovini, iznajmljivanju ili poklonu.
2.2. Softver možete koristiti isključivo za svoje potrebe. Ne možete ga ustupati drugim licima, osim u slučaju transfera svih prava korišćenja softvera na drugo lice.
2.3. Dozvoljeno je da napravite jednu rezervnu kopiju instalacionog diska.
2.4. Softver ostaje isključiva intelektualna svojina proizvođača.
2.5. Softver možete koristiti samo u obliku u kojem je isporučen i na način koji je propisan uputstvima proizvođača. Zabranjeno je prepravljanje, prilagođavanje, prevođenje, disasembliranje (pretvaranje izvršnog u izvorni kod), inverzni inženjering ili bilo kakva druga izmena softvera.
2.6. Softver se isporučuje u viđenom stanju. Proizvođač ne garantuje nikakve specifične rezultate i performanse i ne može snositi nikakve pravne posledice u slučaju nepogodnosti ili neodgovarajućih karakteristika softvera kod korišćenja u specifične namene.

3. Licenca za korišćenje Sybase SQL Anywhere© baze podataka
3.1. Proizvođač Vam daje na korišćenje Sybase SQL Anywhere bazu podataka u trajanju od 45 dana. Nakon isteka ovog perioda, dužni ste da obezbedite licencu za korišćenje ove baze ili će se njeno dalje korišćenje smatrati neovlašćenim.
3.2. Licence za Sybase SQL Anywhere možete koristiti isključivo za svoje potrebe i za sve programske pakete koji sa njom rade. Ne možete ih ustupati drugim licima, osim u slučaju transfera svih prava korišćenja softvera na drugo lice.

Copyright © 2004- Calculus doo. Sva prava zadržana.
"CALCULUS" d.o.o. Beograd,
Studentski trg 19 ulaz III, 11000 Beograd,
Matični broj: 17543270
Šifra delatnosti: 74120
Registarski broj: 1-92498-00
PIB: 103314980